Bibliografia i bibliometria


I. Ocena Publikacji naukowych

Ocena czasopism naukowych od 2019 r.
Ocena czasopism naukowych 2002-2018
Ocena monografii i rodziałów naukowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 r. poz. 392):

 • autorstwo monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu – 200 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu – 80 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu – 20 pkt.
 • redakcja naukowa monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu – 100 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu – 20 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu – 5 pkt.
 • autorstwo rozdziału w monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu – 50 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu – 20 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu – 5 pkt.
Wskaźniki oceny publikacji naukowych
 • Journal Impact Factor (JIF) – wskaźnik oceny czasopism. Jest to liczba odpowiadająca częstotliwości z jaką prace zamieszczone w czasopiśmie w ostatnich dwóch latach są średnio cytowane w ciągu roku. IF dla czasopisma w danym roku oblicza się dzieląc liczbę cytowań artykułów przez ogólną liczbę artykułów ukazujących się w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat.
 • Indeks Hirscha (h) – (z ang. h-index) współczynnik wprowadzony w 2005 roku przez Jorge’a E. Hirscha określający liczbę publikacji danego autora, które uzyskały co najmniej h cytowań.
 • CiteScore – wskaźnik umożliwiający określenie średniej cytowalności czasopism, informacje o dokumentach i cytowaniach uwzględnionych w obliczeniach są dostępne na stronach czasopism w wykazie indeksowanych źródeł w bazie Scopus. Wartość CiteScore określa średnią liczbę cytowań otrzymanych w danym roku – wskaźnik odwołuje się do dokumentów opublikowanych w czasopiśmie w ostatnich trzech latach.
 • Scimago Journal Rank (SJR) – wskaźnik, którego celem jest określenie prestiżu danego czasopisma. Uwzględnia nie tylko prestiż cytującego źródła, ale także jego związek tematyczny z cytowanym czasopismem. Istotna jest różnorodność cytujących źródeł. SJR nie jest wskaźnikiem znormalizowanym, a zatem wartości będą odmienne dla czasopism z różnych dyscyplin.
 • Source Normalized Impact per Paper (SNIP) – wskaźnik pozwalający na określenie cytowalności danego czasopisma w odniesieniu do obszaru wiedzy. Jest to jedyny znormalizowany parametr, który bierze pod uwagę różnice wynikające z odmiennych praktyk wydawniczych w różnych obszarach wiedzy. Dzięki temu, korzystając z wartości parametru SNIP, można pokusić się o porównanie czasopism z odmiennych dyscyplin.
Bazy danych
 • Web of Science Core Collection – interdyscyplinarna baza danych umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań.
 • Scopus – interdyscyplinarna baza danych umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań. 
 • Master Journal List (wcześniej tzw. Lista Filadelfijska) – wykaz wszystkich czasopism indeksowanych na platformie Web of Science.
Ewaluacja 2017-2021

II. Bazy danych i przydatne strony:

Bibliografia Dorobku Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wejście do Bibliografii Pracowników PUM

Baza zawiera bibliografię dorobku naukowego pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie od roku 1994. Tytuły prac podano w języku oryginału oraz w wersji angielskiej. Podano również wartość wskaźnika Impact Factor (IF) oraz punktację MEiN.

Baza opracowywana jest w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest aktualizowana na bieżąco. Baza powstaje i jest udostępniana w Internecie przy użyciu systemu Expertus® WWW, opracowanego przez firmę Splendor® Systemy Informacyjne.

Biblioteka informuje o konieczności dostarczania publikacji do Działu Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej. Prace należy dostarczać na bieżąco, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ich ukazania się.
Kopie artykułów z czasopism nieznajdujących się w zbiorach biblioteki należy dostarczać w wersji drukowanej osobiście (Biblioteka Główna Pracownia Bibliograficzna, pokój 101), pocztą wewnętrzną lub pocztą elektroniczną na adres: bibliografia@pum.edu.pl

Oryginały materiałów zjazdowych oraz innych publikacji książkowych należy dostarczać do pracowni bibliograficznej w celu opracowania. Po opracowaniu materiały oryginalne zostaną zwrócone autorom. Niedostarczenie publikacji w odpowiednim czasie spowoduje nieuwzględnienie ich w algorytmie.

W rozbudowanym i unowocześnionym interfejsie Bibliografii oprócz dobrze znanych z poprzedniej wersji funkcjonalności są nowości.

Najistotniejsze zmiany wynikają z nowego modelu oceny dorobku publikacyjnego, który będzie zastosowany w ocenie parametrycznej uczelni wyższych.

Opis najistotniejszych zmian:

Analiza bibliometryczna publikacji pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Cytowania i h-index
Narzędzia bibliometryczne:
 • InCites – narzędzie dzięki któremu można przeanalizować dorobek naukowy swojej instytucji oraz porównać efektywność swojej jednostki naukowej z innymi na całym świecie. Dzięki wykorzystaniu danych o cytowaniach, różnorodnym wskaźnikom i wielowymiarowym ujęciom wiodących instytucji badawczych i naukowych, można uzyskać wszechstronny wgląd potrzebny do określenia efektywności i funkcjonowania: siebie jako autora, swojej instytucji, kraju, dziedziny badawczej, czy wybranego czasopisma. Narzędzie InCites zostało opracowane na podstawie Web of Science Core Collection i wykorzystuje dokładne i obiektywne informacje w tym zbiorze dostępne. Dedykowane jest instytucjom naukowym i badawczym, autorom publikacji oraz bibliotekarzom. Aby skorzystać z bazy należy, będąc w sieci internetowej PUM, wejść na stronę https://incites.clarivate.com założyć bezpłatne konto i zalogować się.
 • SciVal – narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus. Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.Aby skorzystać z bazy należy, będąc w sieci internetowej PUM, wejść na stronę https://www.scival.com/home założyć bezpłatne konto i zalogować się.

Accordion title 1

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

Accordion title 2

This is a placeholder tab content. It is important to have the necessary information in the block, but at this stage, it is just a placeholder to help you visualise how the content is displayed. Feel free to edit this with your actual content.

III. Dostarczanie materiałów bibliograficznych

IV. Punktacja w Bibliografii Dorobku Naukowego PUM

2. Punktacja MEiN dla publikacji

V. Druki do pobrania:


Skip to content